Algemene leveringsvoorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op abonnementen voor het tijdschrift Complement dat wordt uitgegeven door Tijdschrift Complement, Reeperf 31, 4824 GG Breda, Kamer van Koophandel nummer 55785069, BTW nummer NL001391131B72

1.2 Bij het aangaan van een abonnement geleverd door Tijdschrift Complement wordt geacht dat de abonnee deze voorwaarden heeft geaccepteerd.

1.3 Tijdschrift Complement garandeert dat het geleverde abonnement beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.4 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.5 De abonnee dient minimaal 18 jaar te zijn.

1.6 Tijdschrift Complement is gerechtigd om welke reden dan ook, de uitgave van het tijdschrift waarvoor het abonnement is aangegaan, op ieder moment te staken. Alsdan is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De abonnee heeft in dat geval recht op gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld.

1.7 Deze leveringsvoorwaarden van Tijdschrift Complement zijn kosteloos op aanvraag verkrijgbaar bij Tijdschrift Complement, Reeperf 31, 4824 GG Breda.

1.8 Tijdschrift Complement behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Check deze voorwaarden daarom regelmatig.

2. Nieuwe abonnementen

Nieuwe abonnementen kunnen op ieder moment ingaan.

3. Duur van het abonnement

3.1 Een abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en wordt daarna – behoudens opzegging (zie onder) – automatisch verlengd, tenzij anders vermeld wordt in de aanbieding.

3.2 De vervolgtermijn is telkens maximaal 1 jaar. Informatie over de looptijd van uw abonnement kan opgevraagd worden bij Tijdschrift Complement via post, telefoon of e-mail. De contactgegevens staan vermeld in het colofon van het tijdschrift en op de site.

4. Betaling abonnementsgeld en wijze van betaling

4.1 Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden op een manier die de abonnee heeft geaccepteerd. Bij het aangaan van het abonnement. De abonnementsprijzen vindt u in het colofon van het tijdschrift en op de site.

4.2 Bij niet tijdige betaling kunnen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is Tijdschrift Complement gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddelijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.

4.3 Alle abonnementsprijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.

4.4 Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt in het colofon van het betreffende tijdschrift en op de website gepubliceerd.

5. Bezorging

5.1 De bezorging van het tijdschrift Complement vindt plaats via post. Indien het tijdschrift niet of beschadigd aangekomen is, kan de abonnee dit melden bij de afdeling Abonnementen.

5.2 Ten einde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen uiterlijk vier weken vóór de verhuisdatum aan onze afdeling Abonnementen te zijn opgegeven per mail of per post.

6. Opzegging van het abonnement

6.1 Om een abonnement te beëindigen, dient dit door de abonnee minimaal zes weken voor afloop van de periode waarvoor betaald is via de afdeling Abonnementen kenbaar gemaakt te zijn. Het beëindigen van het abonnement gebeurt bij voorkeur via mail, maar kan ook telefonisch of schriftelijk gedaan worden. Van de beëindiging ontvangt de abonnee een bevestiging via mail, met daarin het moment waarop de opzegging geldt. Pas als de opzegging bevestigd is door Complement, is zij geldig.

6.2 Informatie over de looptijd van een abonnement kan bij onze afdeling Abonnementen worden opgevraagd via post of e-mail. De contactgegevens staan vermeld in het colofon en op de website.

6.3 Als door de opzegging een jaarabonnement niet volgemaakt wordt, wordt voor de ontvangen edities van het niet volgemaakte jaar de prijs voor de losse verkoop van een editie gerekend.

7. Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens

7.1 Tijdschrift Complement is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe abonnementen met als doel om

i) uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen Tijdschrift Complement en de abonnee

ii) om een administratie bij te houden van alle abonnees

7.2 De abonnee erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan gemaakt kan worden.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Tijdschrift Complement is uitsluitend aansprakelijk voor door de abonnee geleden schade indien deze schade aan Tijdschrift Complement is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van Tijdschrift Complement komt. Tijdschrift Complement is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door abonnee van enig door Tijdschrift Complement geleverd artikel, tenzij Tijdschrift Complement aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek.

8.2 Tijdschrift Complement is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Tijdschrift Complement gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situatie, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Tijdschrift Complement, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Tijdschrift Complement, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals vervoers-, import- of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van Tijdschrift Complement. Abonnee dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van Tijdschrift Complement. Tijdschrift Complement is niet aansprakelijk voor enige schade, die later dan 3 maanden na de levering van het artikel is ontstaan en niet 14 dagen na openbaring schriftelijk aan Tijdschrift Complement is kenbaar gemaakt. Wanneer de schade is ontstaan moet tijdschrift Complement abonnee op zijn of haar verzoek informeren over het eventuele verhalen van de schade bij de leverancier.

8.3 Het is abonnee niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat Tijdschrift Complement aan abonnee verschuldigd is uit hoofde van enige overeenkomst tussen Tijdschrift Complement en abonnee.

8.4 De abonnementsvoorwaarden, waaronder abonnementsprijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

9. Overige bepalingen

9.1 Op deze algemene voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam bij uitsluiting de bevoegde rechter.

9.2 Deze algemene voorwaarden treden in werking met ingang van 1 mei 2013. Per die datum vervallen eerder gepubliceerde Algemene Leveringsvoorwaarden.

9.3 Laatste wijzigingen: 25 november 2015 – adreswijziging Tijdschrift Complement. 7 december 2015 – aanpassing opzeggingsprocedure, artikel 6, beëindiging van abonnement wordt pas geaccepteerd als de abonnee een bevestiging van de opzegging ontvangen heeft. 14 juli 2016 – voorkeur voor betaling vervolgtermijnen via automatische incasso weggehaald uit de tekst. 30 oktober 2017 – artikel 6.3 toegevoegd over de prijs van edities van een niet volgemaakt jaarabonnement.